ÁSZF

   A www.csomagolaskiraly.hu webshop általános szerződési feltételei (továbbiakban: „ÁSZF”) A szokásos szerződési gyakorlattól és a jogszabályoktól eltérő szerződési feltételeket dőlt betűvel jelöltük.

  1. 1.
   Alapvető rendelkezések és alapfogalmak
  2. 1.1.
   A társaság neve INPAP PLUS s.r.o. (kft), cseh adószám: 29213517, EU adószám: CZ29213517, székhely: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Prága 8, bejegyezve Prágában a Városi Cégbíróságon C 202399 jelzéssel, amely webshopot üzemeltet, ami a https://www.csomagolaskiraly.hu/ honlapon érhető el, ahol az értelmező rendelkezések szerinti termékeket lehet megvásárolni.
  3. 1.2.
   Az ÁSZF azokra a szerződésekre vonatkozik, amelyek a vevő és az eladó között jöttek létre a webshop internetes oldalán, e-mailben vagy telefonhívás formájában. Ezek a feltételek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha esetleg az ÁSZF és a szerződés között eltérés van, a szerződésben foglaltak az irányadóak.
  4. 1.3.
   A szerződés és az ÁSZF alapja a cseh jogrendszer, nevezetesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012 sz. törvénye, ill. annak hatályos változata (továbbiakban: „Ptk.”).Ez akkor is érvényes, ha az egyik szerződéses partner külföldi. A jogviták rendezésére az eladó székhelye szerinti cseh bíróságok illetékesek. A fogyasztói jogok megmaradnak.
  5. 1.4.
   Amennyiben az ÁSZF-ben külön nem szerepel, akkor az alapvető fogalmak magyarázata az alábbiak szerint értendő:
   Ár: Az az ár, amelyet a vásárló köteles megfizetni az eladó számára az áruért vagy a szolgáltatásért
   Termékek választéka: Az eladó a webshop oldalain katalógusokból kínálja az irodai, papíráru, csomagolástechnikai és illatszer jellegű termékeket (továbbiakban„áru“)
   Vásárló/Vevő: Természetes személyek, vállalkozások vagy felhasználók, akik az eladóval szerződést kötnek
   Szerződési feltételek: Azok az általános szerződési feltételek, amelyek kölcsönösen meghatározzák azt a jogviszonyt, ami az eladó és a vásárló közötti szerződéssel jön létrey
   Eladó: Az INPAP PLUS s.r.o., Cseh adószám: 292 13 517, EU adószám: CZ 292 13 517, székhely Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, bejegyezve Prágában a Városi Cégbíróságon C 202399 jelzéssel, webshopot üzemeltet a www.csomagolaskiraly.hu honlapon
   Szerződés: Szerződés vagy adásvételi szerződés olyan áruról vagy szolgáltatásról, amelyről a szerződő felek egymás között megegyeznek
   Szerződő felek: A szerződést megkötő két fél, azaz az eladó és a vásárló
   Fogyasztó: Bármely természetes személy, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén
   Weboldalak: Az eladó weboldalának a címe:www.csomagolaskiraly.hu
   Méretre készült termék: A vásárló kívánságára egyedileg kialakított vagy kifejezetten neki gyártott termék

   A vásárló az eladóval az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot:

   INPAP PLUS s.r.o.

   Postacím: Blanenská 355/117 budova E, Kuřim 664 34, Czech republic

   e-mail: info@csomagolaskiraly.hu,

   tel.: +36 1 445 1419

  6. 2.
   Felhasználói fiók
   2.1.
   A vásárló az eladó webshop oldalán regisztrált felhasználói fiókjának segítségével rendelést adhat fel. Az e-mail vagy telefonhívás formájában leadott rendelésnek azonban nem szükségszerű feltétele a felhasználói fiók megléte. A megrendelés során a vásárló tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését. Ha a vásárló az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, nem veheti igénybe az eladó szolgáltatásait.
   2.2.
   A felhasználói fiók regisztrációja folyamán a vásárló köteles valódi és helyes adatokat megadni, egyúttal frissítenie kell minden változást. Az eladó a megrendelés vagy a regisztráció során megadott adatokat elfogadja valósnak. A vásárló által megadott hibás adatokból eredő károkért az eladót nem terheli felelősség.
   2.3.
   A felhasználói fiókhoz a hozzáférést felhasználónévvel és jelszóval biztosítjuk. Fontos, hogy a vásárló ezen biztonsági adatokat tartsa titokban. A vásárló nem jogosult arra, hogy a felhasználói fiókját harmadik személynek átengedje. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő valamennyi kárért a jelszó tulajdonosát terheli a felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséért eladót nem terheli felelősség.
   2.4.
   A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fióknak nem kell folyamatosan elérhetőnek lennie, különös tekintettel a szoftver és a hardver karban¬tartásának elvégzési idejére. Az eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be, a vevőt terheli a technikai eszköze, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Az eladót nem terheli felelősség a technikai hibákból eredő problémákért, beleértve az internetkapcsolat hibáját vagy más hálózati hibát is, továbbá különösen, de nem kizárólag a vásárló által megadott e-mail cím törlését, elérhetetlenségét, kéretlen levelek mappába érkező e-mail értesítést.

   3.
   Megrendelés és a szerződés megkötése
   3.1.
   A weboldalakon hirdetett termékek mindenekelőtt tájékoztatásul szolgálnak. Az eladó nem köteles a vásárlóval megkötni a szerződést ezen árukra vonatkozóan.
   3.2.
   A termékeket a webshopon keresztül történő megrendelés esetén a weboldalon megjelenő űrlap segítségével lehet megrendelni, amely tartalmazza a termék jellegét, árát, a fizetés módját, továbbá a kívánt szállítási módot, valamint az ezzel kapcsolatos további költségeket és a teljesítési/szállítási határidőt (továbbiakban „megrendelés”). Az áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Az elektronikus utat biztosító fél, vagyis az eladó biztosítja, hogy a vásárló az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően, vagyis a megrendelés véglegesítése előtt kijavíthassa.
   3.3.
   A megrendelés leadása után az eladó ezt visszaigazolja a vevőnek e-mail formájában. A szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, amikor a megrendelés visszaigazolását kézbesítették. A szokásostól eltérő megrendelés esetén az eladó jogosult a megrendelés pótlólagos megerősítésének kérelmezésére, ebben az esetben a szerződés attól kezdve érvényes, amikor a vevő megerősítette ennek átvételét és a megrendelését.
   3.4.
   A megrendelő telefonhívás útján vagy e-mail formájában is leadhat megrendelést, ezekben az esetekben az eladó ajánlatot küld e-mailben a fenti feltételekkel és a vásárló jóváhagyja ezeket szintén egy válasz e-mailben. A szerződés ebben az esetben akkor tekinthető megkötöttnek, amikor az eladónak kézbesítve lett az az e-mail, amelyben a vásárló igazolja, hogy elfogadja és egyetért az ajánlattal.
   3.5.
   A vásárló köteles a megrendelésben valódi és teljes körű adatokat megadni; nem teljes körű vagy valótlan adatok esetén az eladó nem felel az ezekből eredő károkért.
   3.6.
   Azokat a költségeket, melyek a vásárló távolsági kommunikációjával függenek össze – különösen, de nem kizárólag: az internetkapcsolat, telefonhívás díja - a vásárló saját maga fizeti. Ezek a költségek nem térnek el a szolgáltatók internetes alaptarifáitól.
   3.7.
   A fenti feltételek irányadóak a szolgáltatások megrendelése esetében is.
   3.7.
   A vásárló elfogadja, hogy a jelen fejezet szerint létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Cseh joga irányadó. Az egyedi szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

   4.
   Méretre készült (egyedi) termék megrendelése
   4.1.
   A vásárlónak lehetősége van az eladótól olyan egyedi, méretre készült terméket rendelni, amit kimondottan a vevő számára gyártanak. Ez történhet a honlapon szereplő e-mail címen, esetleg telefonon és az ezt követő írásbeli űrlap kitöltésével, amely tartalmazza a megrendelés részleteit (továbbiakban „Pmegkeresés“). A megkereséshez tartozik egy kiegészítés a weboldalon, ahol pontosítani lehet az igényt (továbbiakban „részletező“).
   4.2.
   Abban az esetben, ha a megkeresés nem tartalmazza az összes szükséges információt, az eladó felkéri a vásárlót azok pótlására, vagy az eladó pótolhatja saját maga az ismert szabványok szerint. A fentiek szerint kialakított megkeresés alapján az eladó összeállítja a végleges ajánlatot, amely tartalmazza a szállítmány leírását, műszaki paramétereket, darabszámot, árakat, fizetés módját, a feltételezett szállítási határidőt, a szállítás módját és költségét („ajánlat“), amit ezt követően elküld e-mailben a vásárlónak.
   4.3.
   Az elküldött ajánlat alapján a vásárló tájékoztatja az eladót, és kéri, hogy e-mail üzenetben igazolja vissza, hogy elfogadja-e az ajánlatot és megköti-e a szerződést (dtovábbiakban„ajánlat elfogadása“). Amikor az ajánlat elfogadása az eladó részére kézbesítésre kerül, a szerződés létrejön.
   4.4.
   Amennyiben a vásárló az eredeti ajánlat valamely feltételére vonatkozóan változtatást javasol, vagy az ajánlatot tartalmazó e-mail üzenetre nem válaszol, úgy kell tekinteni, hogy az eredeti ajánlatot nem fogadja el. A változtatások igazolására és a szerződés megkötésére ugyanaz az eljárás vonatkozik, mint az ajánlat elfogadására – a változtatásokat tehát mindkét félnek egyértelmű nyilatkozattal el kell fogadnia.
   4.5.
   A vásárló felelős a saját adatainak naprakészen tartásáért és az esetleges változásokat közölnie kell az eladóval. A vásárló által megadott hibás adatokból eredő károkért az eladót nem terheli felelősség.
   4.6.
   A fenti feltételek irányadóak az egyedi szolgáltatások megrendeléseire is.

   5.
   Fizetési feltételek
   5.1.
   A weboldalakon a katalógusok kínálatában vagy az egyedi ajánlatban feltüntetett árak magukban foglalják a forgalmi adót és minden egyéb felmerülő díjat vagy költséget. A vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Az eladó ÁFA alany.
   5.2.
   Az árak változtatásának jogát az eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben feltűnő hiba fordul elő a megjelenített árban (pl. a termék ára több mint 10%-kal alacsonyabb a szokásosnál), az eladó nem köteles ezen a nyilvánvalóan téves áron értékesíteni, még abban az esetben sem, ha megkötötték a szerződést a két fél között. Az eladónak jogában áll ebben az esetben elállni a szerződéstől, fogyasztó vevővel kötött szerződés esetén pedig mindkét szerződő fél jogosult elállni a szerződéstől.
   5.3.
   A weboldalakon nem lehet érvényesíteni egynél több kedvezményes kupont (kódot) megrendelésenként. Az árengedményeket nem lehet egy megrendelés alkalmával kombinálni.
   5.4.
   Az árat és az esetleges szállítási költségeket a következő módokon fizetheti ki a vásárló:
   a) Utánvéttel (a küldemény átvételekor készpénzben);
   b) Online fizetés bankkártyával a Comgate fizetési kapu közvetítésével;
   c) Számlával (olyan törzsvásárlóknak, akinek van érvényes keretszerződésük);
   d) Online banki átutalással;
   5.5.
   Ha a számlás fizetést választja az a vevő, aki nem törzsvásárló és nincsen érvényes keretszerződése az eladóval, az eladónak jogában áll a fizetési módot átállítani „utánvét”-re.
   5.6.
   Online banki átutalás esetén a vásárló köteles az ár kifizetésekor feltüntetni a a megrendelés számát. Amennyiben a vevő ezt a számot nem adja meg, előfordulhat, hogy a kifizetés nem köthető össze a szerződéssel és a termék kiszállítása késik.
   5.7.
   Abban az esetben, ha a vásárló nem készpénzzel fizet, az ár abban a pillanatban tekinthető kiegyenlítettnek, amikor az eladó számláján az érték jóváírásra kerül. Az eladó ezt követően haladéktalanul gondoskodik a küldemény vásárlóhoz történő eljuttatásáról.
   5.8.
   Az eladó a vásárlónak minden kifizetésről a jogi előírásoknak megfelelő számlát állít ki és megküldi a vásárló által a megrendeléskor feltüntetett e-mail címére.
   5.9.
   Ha az ár kifizetése számla alapján történik, mindig elektronikus úton történik a számla kézbesítése. Ez egyben fizetési felszólítás is. A számla fizetési határideje 14 nap.
   5.10.
   Az adójogi jogszabályok alapján az eladó köteles a vevő számára számlát kiállítani. Egyidejűleg köteles mindezt online jelenteni az adóhatóság részére,műszaki probléma esetén legkésőbb 48 órán belül.
   5.11.
   A szerződő felek megegyeznek abban, hogy amennyiben a vásárló késik bármilyen fizetéssel vagy annak egy részével, az eladó jogosult a vevőtől kötbért érvényesíteni, melynek mértéke a fennmaradt tartozás 0,1 %-a minden késedelmes napért, a kifizetés dátumát is beleértve.
   5.12.
   Amennyiben a szerződés tárgya méretre készült egyedi áru, az eladó szabályos időközönként emlékeztetőt küld e-mailben a kifizetetlen összegről. A harmadik emlékeztetővel egyidejűleg az eladó jogosult a vevőtől késedelmi kötbért kérni, melynek mértéke 66.000 HUF vagy az eladási ár 1%-a attól függően, melyik a magasabb.
   5.13.
   A kötbér fizetési határideje a felszólítás kézbesítésétől számított 15 nap. A kötbér kifizetése nemmentesít a teljesítési kötelezettség alól és nem zárja ki a kárigényt.
   5.14.
   ZAz áru mindaddig, amíg nincs teljes mértékben kifizetve, az eladó tulajdonát képezi és a vevő nem jogosult megterhelni semmilyen módon, különösen, de nem kizárólag sem elidegeníteni, sem zálogjogot bejegyezni harmadik személy javára. Az eladó tulajdonjogát a megrendelés tárgyát képező terméken a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

   Számlázás
   5.15.
   Az eladó jogosult méretre készült egyedi termékek esetén a vásárlónak előlegszámlát küldeni, amely akár a teljes ár 100%-át is elérheti. Ezt megküldi a vásárlónak, és miután a kiszámlázott értéket jóváírták az eladó számláján, megkezdi az egyedi méretre történő gyártást. Egyedi szerződésekben az előleg ettől eltérő mértékéről is meg lehet állapodni. Az előleg megfizetését követően fennmaradó vételárat a vevő akkor fizeti ki a kiállított számla alapján, amikor a termék gyártása kész. Az eladó a számláján a vételár jóváírását követően leszállítja az egyedi árut a vevőnek.
   5.16.
   Az eladó a törzsvásárlók esetében egyedileg dönthet úgy, hogy nem szükséges előleg vagy a fizetési határidő meghosszabbítható. Az eladó ebben az esetben az egyedi termék kiszállításával egyidejűleg állítja ki a számlát.
   5.17.
   A vevő köteles az egyedi gyártású termék árát a számlán szereplő határidő betartásával fizetni. Amennyiben a vevő nem fizeti ki határidőre a vételárat, az eladó leállíthatja a termék gyártását vagy megtagadhatja a kiszállítást.

   6.
   Az áru szállításának és átvételének feltételei
   6.1.
   A kézbesítési módokat a weboldalon szereplő lehetőségek közül lehet kiválasztani, a szerződő felek egyedileg is megállapodhatnak. Amennyiben a felek nem egyeznek meg másként, a vevő fizeti a szállítási költségeket A termékek kiszállítását – arra irányuló igény esetén – az eladó mindenkori, szállítási szolgáltatást jogszerűen folytató partnerei végzik.
   6.2.
   A szállítási költség a webshopon keresztül történő megrendelés során a megrendelés leadására szolgáló űrlapon e-mail üzenetben vagy telefonhívás során leadott megrendelés, méretre készült egyedi termék megrendelése esetén az írásban megküldött ajánlaton látható és azt a vevő fizeti, ha a két fél nem egyezett meg másként.
   6.3.
   Az eladó fenntartja a jogot a szerződéstől való elálláshoz abban az esetben, ha a megrendelt áru nincsen raktáron és ez a szerződés aláírásától számított 30 napon belül nem is várható. Utóbbi szállítási határidő nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek esetén a weboldalakon külön felhívják a figyelmet a hosszabb szállítási határidőre. Az eladó jogosult később szállítani, ha ezt egy harmadik fél (pl. a szállító) késedelme okozza, erről tájékoztató e-mailt küld a vevőnek.
   6.4.
   A vevő a szerződéssel kötelezettséget vállal az áru átvételére. Abban az esetben, ha a vásárló késedelmesen vagy egyáltalán nem veszi át a megrendelt árut, az eladó jogosult a keletkezett kárt, az esetleges megnövekedett szállítási költséget megtéríttetni. A késedelmes átvétel a vevő részéről azt jelenti, hogy a kárveszély átszáll a vevőre. Késedelmes átvétel esetén az eladó jogosult havi 3500 Ft kötbért felszámítani. Az eladó jogosult azt a vevőt, aki nem veszi át az árut, a nyilvántartásában a megbízhatatlan vevők közé sorolni és az ilyen vevőnekkövetkező megrendelése esetén előre kell utalnia a vételár összegét az eladó számlájára.
   6.5.
   A vevő köteles az átvételkor ellenőrizni a küldemény állapotát. Ha a csomag sérült vagy a vevő más látható hibát talál, elutasíthatja az átvételt, vagy az átvételi elismervényen feltünteti, hogy kifogással veszi át a küldeményt. Az észlelt hibáról értesítenie kell az eladót és a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Ha a vevő vállalkozás, ezt 1 munkanapon belül kell megtennie.
   6.6.
   Abban az esetben, ha a leszállított áru nem felel meg a megrendelésnek, ezt a vevő közli az eladóval e-mail üzenet formájában a hibák dokumentálásával egyidejűleg, és a közléstől számított 7 napon belül az eladóval történt megbeszélés alapján a küldeményt visszaküldi. Ha az áru ezen határidőn belül nincs visszaküldve vagy sérülten érkezik, az eladó nem köteles visszavenni, valamint az áru vételárának a 10%-ának megfelelő mértékben kötbért érvényesíthet a vásárlóval szemben.
   6.7.
   Vis maior esetén (különösen, de nem kizárólag természeti katasztrófa, járvány, üzemi meghibásodás, beszállítók kiesése, stb.) az eladó jogosult meghosszabbítani a szállítási határidőt olyan időtartammal, amíg az akadályoztatás fennáll. Ekkor nem felel a vásárló olyan esetleges káraiért, ami a késedelmes szállításból ered.
   6.8.
   Amennyiben a szállítók túlterheltek vagy nem megfelelő szállítási módot választottak a küldemény méretei miatt, az eladó jogosult a legjobb meggyőződése szerint megváltoztatni a szállítás módját, esetleg a saját eszközét használni. Erről a változtatásról a vásárló e-mailben értesül.
   6.9.
   A weboldalon feltüntetett szállítási árak Magyarország területére vonatkoznak, a szállítás más országokba mindig egy külön árlistán szerepel, amely a weboldalon a megrendelés során vagy a megküldött ajánlatban szerepel.
   6.10.
   Az eladó nem tudja befolyásolni a küldemény szállítási idejét. A kézbesítés idejét a szállító határozza meg.

   7.
   Elállás/felmondás a szerződéstől
   7.1.
   A fogyasztó vevőnek jogában áll indokolás nélkül elállni az interneten, e-mailben, telefonon kötött szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül. A vevő e jogát a jelen ÁSZF 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a vevő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
   A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát áru adásvételére irányuló szerződés esetén
   - az árunak,
   - több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,
   - több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
   - ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.
   7.2.
   A fogyasztó tudomásul veszi, hogy nincs joga elállni a szerződéstől az ___. számú rendeletben foglalt esetekben, így különösen:
   a) Amikor az egyedi termék kimondottan a fogyasztó kívánságára vagy személyének készült, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
   b) Amennyiben olyan termékről van szó, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;
   c) Olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; például hallásvédő;
   d) Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
   e) A vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, azzal a feltétellel, hogy az elállási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy árukra kiterjed.
   7.3.
   Amennyiben a vevő jogszerűen eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az eladónak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az eladó vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli és csak a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
   7.4.
   Az elállástól számított 14 napon belül az eladó visszafizeti a vevőnek az árat és a szállítást, mégpedig a vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. A vevő kifejezett beleegyezése alapján az eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli. Ha a vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ezen fizetési határidő feltétele, hogy a vevő az eladónak legkésőbb ugyanolyan határidővel elküldje vagy átadja a megvett terméket. Az árut kompletten kell visszajuttatni, lehetőleg az eredeti csomagolásban, nem lehetnek rajta az átlagos használattól eltérő nyomok vagy sérülés, tekintetbe véve a szükséges kipróbálást. Az eladónak joga van a fenti határidőig eldönteni, hogy a visszaküldött termék nem károsodott, sérülésmentes és a vevő nem tette ki nagyobb igénybevételnek, mint ami a termék kipróbálásához feltétlen szükséges,nem okozott a termék paramétereiben változást vagy értékcsökkenést. Amennyiben az áru olyan állapotban van, hogy nem lehet értékesíteni más vevőnek, mivel tönkrement vagy túlzott mértékben elhasználódott, úgy a vevő nem jogosult elállni a szerződéstől. A termék visszaküldésének költségeit a vevő viseli.
   7.5.
   A termék szállítási költségeinek visszatérítésére az eladó a legalacsonyabb ajánlati árat fizeti.
   7.6.
   Az eladó nem köteles mindaddig visszatéríteni a vevőnek a termék árát, amíg a terméket nem kézbesítik neki vissza vagy a vevő nem bizonyítja, hogy a csomagot feladta az eladó címére. Nem illeti meg az eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza.
   7.7.
   Amennyiben az eladó a termékkel valamilyen ingyenes ajándékot is küldött, elállás esetén a vevő azt is köteles visszaküldeni.

   8.
   Kellékszavatosságról szóló tájékoztató
   8.1.
   Milyen esetben élhet a vásárló a kellékszavatossági jogával? A vásárló az eladó hibás teljesítése esetén az eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
   8.2.
   Milyen jogok illetik meg a vásárlót kellékszavatossági igénye alapján? A vásárló - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
   Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
   Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
   8.3.
   Milyen határidőben érvényesítheti a vásárló kellékszavatossági igényét?
   A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni, fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.
   8.4.
   Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? A vásárló a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az eladót terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a vásárlót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a vásárló köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha az eladó e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
   8.5.
   Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
   8.6.
   Hogyan jelentheti be kellékszavatossági igényét? A vásárló kellékszavatossági igényét írásban, e-mail üzenetben jelentheti be az eladónak az ÁSZF-ben megjelölt e-mail címen, illetve az eladó székhelyére küldött levélben. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell a vásárló nevét, címét, a kifogásolt termék megnevezését, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását. Az eladó elektronikus visszaigazolást küld a vevőnek az igénybejelentés kezelésének időtartamáról és módjáról, adott esetben az igény elutasításának indoklásáról. Ha a vevő fogyasztó, úgy az eladó három napon belül dönt az igényéről, illetve arról, hogy a döntéshez minősítői elbírálás szükséges. Ha a vevő fogyasztó, úgy az eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az igény benyújtásától számított 30 napon belül kezeli a kellékszavatossági igényt, kivéve, ha a vevővel hosszabb határidőben állapodnak meg.
   8.7.
   A vevő nem érvényesíthet kellékszavatossági igényt a következő esetekben:
   a) Lejárt a kellékszavatossági igény érvényesíthetőségének határideje; a selejt aránya 5%-nál kisebb (azaz, ha a hibás darabok az összes megrendelt áruk számának 5%-nál kevesebbek), ez a kivétel csak az eladó által kínált bizonyos árukra vonatkoz,
   b) Színeltérés van, de az kisebb mint +-5% a CMYK színskála szerint a megrendelésben szereplő színhez képest;
   c) A termék a vevő helytelen dokumentációja szerint lett legyártva,
   d) A termék a szokásos igénybevétel miatt elhasználódott (pl.: kiült szék, lehorzsolt kartámasz);
   e) Használt termék, melynek hibája megfelel a természetes elhasználódásnak;
   f) Olyan hibák, melyekről a vevő előre tudott vagy önmaga okozta.;


   Hogyan lehet reklamálni a terméket?
   8.8.
   A jótállási idő alatt a vevő panasszal élhet és választása szerint érvényesítheti a jogát olyan hiba esetén, amely lényeges szerződésszegést jelent (függetlenül attól, hogy a hiba javítható vagy elháríthatatlan).:
   a) hiba elhárítása új hibátlan termékkel vagy a hiány pótlásával;
   b) hiba elhárítása ingyenes javítással;
   c) arányos árengedménnyel vagy
   d) vaz ár visszafizetése a szerződéstől való elállás alapján.
   8.9.
   Alapvetően szerződésszegés az, ha a hibáról a szerződésszegő fél már a szerződés megkötésekor tudott vagy tudnia kellett, és a másik fél nem kötötte volna meg a szerződést, ha előre látta volna a szerződésszegést..
   8.10.
   Az olyan hibák esetén, amelynél nincs alapvető szerződésszegés (tekintet nélkül arra, hogy az javítható vagy elháríthatatlan), a vevőnek joga van a hibaelhárításra vagy arányos árengedményre.
   8.11.
   Ha a javítás után az elhárítható hiba ismétlődik (általában ugyanazon hiba miatt harmadik kárigény, pl. munkaruha szakadt varrása, vagy negyedik különböző hibák miatt) vagy az árunak nagy számú hibája van (általában legalább három hiba egyidejűleg), a vevőnek jogában áll árengedményt kérni, az áru cseréjére, vagy elállni a szerződéstől.
   8.12.
   Az áru hibáiért való felelősségvállalást az eladónál lehet érvényesíteni..
   8.13.
   A reklamáció érvényesítésekor a vevő köteles közölni az eladóval, melyik jogot választja. Ennek megváltoztatása az eladó részéről csak abban az esetben lehetséges, ha nyoma van, hogy a vevő mikor kérte olyan hiba javítását, ami elháríthatatlannak tűnik. Ha a vevő nem jelzi idejében, hogy alapvető szerző¬désszegést akar érvényesíteni, a kisebb szerződésszegés joga érvényesül.
   8.14.
   Ha az áru javítása vagy cseréje nem lehetséges, a szerződéstől való elállás okán kérheti a teljes ár visszafizetését
   8.15.
   A vis maior okozta akadályoztatás nem minősül hibás teljesítésnek.


   Hogyan intézzük a reklamációt?
   8.16.
   Ha a vevő fogyasztó, úgy az eladó három napon belül dönt a panaszáról, illetve arról, hogy a döntéshez minősítői elbírálás szükséges. A minősítői elbírálás szükségességéről az eladó a vevőt a fent megjelölt határidőn belül tájékoztatja..
   8.17.
   Ha a vevő fogyasztó, úgy az eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül (beleértve a hiba elhárítását is) elintézi az ügyet, kivéve, ha a vevővel hosszabb határidőben állapodnak meg. Ezen időszak lejárta után a vevőt ugyanolyan jogok illetik meg, mintha alapvető szerződésszegésről lenne szó.
   8.18.
   Ha a vevő fogyasztó, akkor joga van a panasz benyújtásával kapcsolatban felmerült észszerű költségeinek megtérítésére. Ezeken a költségeken a lehető legalacsonyabbat kell érteni. A vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a hibás teljesítésből eredő jogai gyakorlására nyitva álló határidő lejártától számított egy hónapon belül kérni az eladótól ezen költségek megtérítését, ellenkező esetben azt az eladó nem köteles elismerni a vevő részére. Ha a vevő vállalkozó, akkor nincs ilyen joga.
   8.19.
   Az eladó elektronikus visszaigazolást küld a vevőnek a reklamáció kezelésének időpontjáról és módjáról, a javítás visszaigazolásáról, a reklamáció időtartamáról és adott esetben a reklamáció elutasításának indoklásáról..

   9.
   Vitarendezés/Panaszkezelés
   9.1.
   A szerződő felek együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Ha a vevő fogyasztó, a fogyasztóvédelmi törvény értelmében jogosult a fogyasztói jogvita peren kívüli rendezésére. Fogyasztói jogvita esetén a vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A Békéltető Testületek címe a következő linkeken érhető el: https://bekeltetes.hu/udvozlo?id=testuletek.

   10.
   Záró rendelkezések
   10.1.
   A jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosíthatjuk és kiegészíthetjük, a módosított ÁSZF a weboldalon való megjelenést követő napon lép hatályba, az aktuális verziót mindig megtalálja a weboldalon. A változtatások azonban nem érintik az ÁSZF korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket. Ha nem ért egyet az ÁSZF új szövegével, azonnal felmondhatja a szerződést e-mailben. Ez nem érinti az ÁSZF korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket. A már leadott megrendelésekre a megrendelés leadásakor hatályban lévő ÁSZF irányadó. Ha Ön nem él a szerződés felmondási jogával, az ÁSZF új változata elfogadottnak tekintendő.
   10.2.
   Az eladó vállalkozási engedélye alapján jogosult kereskedést folytatni, a kereskedelmi engedélyek vizsgálatát az illetékes kereskedelmi engedélyező hivatal végzi saját hatáskörben.
   10.3.
   Az eladó nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amelyek egy harmadik félnek a weboldalon történő beavatkozásának következményei vagy annak visszaélésszerű használatából erednek.
   10.4.
   Az eladó weboldalával kapcsolatos minden jog, különösen a tartalom szerzői joga, beleértve az oldalelrendezést, fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat,elemeket az eladót illeti meg. Tilos a weboldalt vagy annak bármely részét másolni, módosítani vagy más módon felhasználni az eladó hozzájárulása nélkül./div>
   10.5.
   Az eladó és a vevő viszonylatában semmilyen magatartási kódex vagy megkötés nincsen érvényben.
   10.6.
   Egyik Fél sem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem vagy hibás teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior esemény különösen, de nem kizárólag, természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, világjárvány, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Vis maior esetén az eladó nem vállal felelősséget a vis maior következtében vagy azokkal összefüggésben okozott károkért, és ha a vis maior állapot 10 napon túl tart, az eladó jogosult elállni a szerződéstől, fogyasztó vevővel kötött szerződés esetén pedig mindkét szerződő fél jogosult elállni a szerződéstől.
   10.7.
   Minden információ, amelyet az eladóval közöl, bizalmas, és ennek megfelelően kezeljük. Az eladó az Ön személyes adatait is kezeli. Hogy miért teszi ezt, és hogyan védi meg azokat, arról a weboldalon az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban olvashat.
   10.8.
   A szerződéstől való elálláshoz szükséges formanyomtatvány-mintát megtalálja az ÁSZF mellékletei között.
   10.9.
   Bármikor kapcsolatba léphet velünk e-mailben, ha kérdése van az ÁSZF-fel kapcsolatban ezen a címen: info@csomagolaskiraly.hu.

  7. Elállási nyilatkozat az adásvételi szerződéstől 14 napon belül Csomagolaskiraly.pdf

Az Ön adatvédelme fontos számunkra
Ez a webáruház sütiket használ, amelyek az oldal helyes működését segítik. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezik a sütik használatába.
Összes engedélyezéseRészletes beállítások